شعر-روانشناسی
شعر و روان شناسي -شعر کردی و فارسی و مطالب روان شناسی 
لینک دوستان

 

هزار نکته در باره زن (15)

341- یوسف پیامبر وقتی در برابر زن قرار می گیرد قلبش فرو می ریزد و پشس از لحظه ای که به خود آمده به خدا پناه می برد و در نتیجه از خطر سقوط می کند در گناه محفوظ می ماند و می گوید(من نفس خویش را تبرئه نمی کنم  زیا نفس به بدی فرمان می دهد،مگر خدایم رحم کند .سوره یوسف،آیه 53)پس باید گفت:

جایی که عقاب پرریز د

از پشه لاغری چه خیزد«زن در اسلام ص 114و115)

342-هیچ زنی از تنهایی رنج نمی کشد مگر اینکه تلفنش خراب شده باشد.«   ؟  »

343-ضربان قلب:در اروپاییان72ضربه در دقیقه،بین سیاهان اتازونی76ضربه در دقیقه می باشد.ضربان زن در همه جا کمتر از مردان است و این اختلاف بین 10تا14ضربه در دقیقه می باشد.«زن در اسلا ص46 »

344-دشمن بزرگ پیرمد،زن جوان است.«ضربالمثل اسپانیایی»

345-زن،شوم ترین مخلوق خداست.«ولتر»

346- من زنی را که  از خانه  دامن کشان  برای شکایت  از شوهرش بیرون شود دشمن می دانم.«حضرت محمد (ص)»

347-هیچ کس به طور دقیق از سن  واقعی زنان اطلاعی ندارد«  ؟  »

348-مرد چون خشت و زن چوقالب دان

زن به قالب شناس و مرد و مرد از خشت

349-زن،و قرص هردو شبیه یک دیگر هستند.خدا هیچ کس را گرفتار این دو نکند.«ضرب المثل ارمنی»

350- شوهر از همه کس بیشتر بر  زن حق دارد وومادر ازهمه کس بیشتر بر مرد حق دارد.«حضرت محمد(ص)»

351-زن خوب و فرمانبر پارسا

کند مرد درویش ر ا پادشاه«؟»

352-زن در 35الی40سالگی می تواند مرد را به زانو در آورد.«الکساندر دوما»

353-دل زن مثل عنبر است،اگر طالب رایحه روح پرور آن هستید باید آن را بسوزانید.«برناردشاو»

354-نشان میمنتی زن،این است که خواستگاریش آسان ومهرش سبک باشد.«حضرت محمد(ص)»

355-چهره یک زن ،نماینده شوهر اوست. پیراهن یک مرد دمعرف زن اوست.«ضرب المثل یوگسلاوی»

356-زنان چون آتشند از تند خویی

زن وآتش زیک چنسند گویی«رهی معیری»

357-همان طور که زیبایی و طراوت گل ها نا پیدار است.زیبایی زنان نیز دوام و بقایی ندارد.«؟»

358-زبان زن به منزله شمشیر اوست.همیشه آن را به کار می برد تا زنگ نزند.«ضر المثل یونانی»

359-زنانی که به دنبال مد می رونداز علم وزیبا یی و هنر و فکرو شخصیت اجتماعی بهره ایی ندارند چون اگر بهره ایی داشتند،به دنبال مد نمی رفتند.«؟»

360-دو چیزاز هر متغیری متغیر تر است:جریان آب خلق زن«؟»

361-در دونیا دوچیز زیبا وجود دارند زن و گل«؟»

362-هر جا که یک زن زیبا وجود دارد در های خصومت باز است.«هوگو»

363-موقعی که زنان دوستمان دارندما را برای همه چیز می بخشندولو جنابت هایی هم مرتکب بشویم.ولی موقعی که دوستمان ندارند،هیچ چیز در ما قابل اعتماد نیست حتی فضایلمان.« بالزاک»

364-دنیا برای مرد یک لبخند است،ویک لبخند برایزن،دنیایی است« آناتول فرانس »

365-زنان کشتزارهای شمایند.پس برای کشت به آن ها نزدیک شوید.هرگا مباشرت آنان خواهیدبرای ثواب ابدی چیزی(برای ذخیره آخرت) پیش فرستید و خدا ترس باشید و بدانیدمحققاّ نزد خدا خواهیثد رفت.ای رسول،تو(به نعمتهای بهشت بشارت ده.« ترجمه سوره بقره آیه 323 »

[ دوشنبه ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ ] [ ۲۰:۵ بعد از ظهر ] [ کمال عیسی پاک ]

هزار نکته در باره زن(14)

۳۱۲زن خندان، سرور و مو فقیت را به خانه می آ ورد و ولی زن تر شر و و متکبر اساس خو شبختی مرد را بر هم می زند.(  ؟  )

۳۱۳ترجمه ایه سوره 40 عاقر:و هر کس از مرد و زن عمل شایسته کند و مؤن هم با شد هم با شد پس آنان به بهشت وارد خوا هند شد.(زن در اسلام ص225)

۳۱۴راضی نگه داشتن زن و کا رگر  امری دشوار است.(ضرب المثل ژاپنی)

۳۱۵از زنانبد به خدا پنا ه ببریدو از نیا کا نشان بپر هیزید.(حضرت محمد (ص)

۳۱۶یکی از اختلافات  زن  و مرد  آن است که مردان  همیشه آینده را می نگرند و زنان گذشته را به خا طر می آورند.(ضرب المثل هندی)

۳۱۷زن سلیطه ، اسب بدون افسار است.(ضرب المثل سوئدی )

۳۱۸زن ،کتابی است که خدا وند متعال در ست کردن  جلد آن هنر نمایی  بسیار به خرج داد . آن گاه مقدمه آن را نوشت. ما نند گل بهاری،زیبا و نشاط انگیز شد و شیطان فصول آن را نگاشت.(لامارتین)


ادامه مطلب
[ جمعه ۱۳۸۹/۰۷/۰۹ ] [ ۱۱:۲۵ قبل از ظهر ] [ کمال عیسی پاک ]

هزار نکته در باره زن(13)

۲۸۸زن رد مو قع شکست هم غرا مت جنگ مطا لبه می کند.(  ؟  )

۲۸۹از دنیا بتر سید و از زنان بپر هیزید، زیرا شیطان نگران در کمین است و هیچ کس  از دا مهای وی  برا ی صید پر هیز گا ران ما نند زنان مورداطمینان نیست.(حضرت محمد (ص)

۲۹۰زن محبت را چهل پنهان می دارد و بغض و کرا هت نمی تواند یک رو ز هم نگاه دارد.(  ؟  )

۲۹۱زن، گردنبند مرد است ،ببین چه چیزی را به گردن می بندی.(حضرت امام جعفر صا دق)

۲۹۲از گفتگو با زنان بپر هیزید که هر وقت مردی با زنی خلوت کند قصد او می کند .حضرت محمد (ص)

۲۹۳سه چیز از نعیم د نیاست، گر چه د نیا را نعیمی نیست:مرکب رهوار- زن پارسا- و خانه وسیع.(حضرت محمد (ص)

۲۹۴زن، شلا قی است که سر کش ترین مرد ها را هم رام می کند.(ولتر)

۲۹۵می خوا هی تورا از بهترین گنجینه مرد خبر دهم، زن پا رسا که وقتی بدو نگرد مسرور شود و همین که بدوفرمان دهد اطا عت کند و هنگام غیبت امانت او را محفوظ دارد.(حضرت محمد(ص)

۲۹۶سو ره نسا آیه34:مردان سر پرستی بر زنان دارند به آنان چه خدا وند بر تری د ا ده  بعضی از ایشان را بر بعضی.(زن در اسلا م ص60)

۲۹۷زن،غذا یی است خوش طعم که در خور خدا یان است به شر ط آنکه شیطان به آن چا شنمی نزده با شد.(ویلیام شکسپیر)

۲۹۸و قتی زنی دور از بستر شو هر خود شب را به روز آورد ،فر شتگان تا صبح او را لعنت می کنند.(حضرت محمد (ص)

۲۹۹عشق و احسات زن، همچون آسمان بها ر ، هر لحظه تغیر می کند.(ضرب المثل ژاپنی)

۳۰۰با زنان نجیب باید همان طور رفتار کرد که با اشیا ءعتیقه رفتار می شود ،یعنی آنها را یاید پر ستش کرد .(سر وانتس)

۳۰۱زن، با زیچه ی خطر نا کی در دست مردان فا تح است.(نیچه)

۳۰۲هر زنی که لباس خود را جز در خا نه شوهر بیرون آورد ،پرده ای را که میان او خدا است ، پاره کرده است.(حضرت محمد(ص)

۳۰۳روزی که نیروی سخنگویی از آسمان نا زل شد ، 9 قسمت از آن را  زن ر بود و یک قسمتش را را مرد .ضر ب المثل عربی)

۳۰۴تر جمه آیه ی 23 ، سوره یوسف:و آن زن که یو سف در خا نه ی او بود ا ز او تمنای کا مجویی کرد و در ها را بست و گفت بشتاب به سوی آنچه برای تو مهیا ست . یو سف گفت پنا ه می برم به خدا که مرا مقا می منزه عطا کرد و او ستمکاران را رها نمی سازد.(زن  در اسلا م ص176)

۳۰۵نیرومند ترین مدا فع زن ،زشتی اوست(ولتر)

۳۰۶اما بعد دنیا سبز و سیرین است و خدا وند شما را در آن جای داده و نگران است که چگونه رفتار می کنید . از دنیا بپر هیزیدو از زنان هم بپر هیزید زیرا نخستین گمراهی یهو دیان در خصوص زنان بود.(حضرت محمد(ص)

۳۰۷طلا را به وسیله آتش ،و زن را به وسیله طلا و مرد را بوسیله زن آزمایش می کنند.(فیثا غورث)

۳۰۸مرد ها را شجا عت به پیش میراند و زنها را حسا دت.(بر نا رد شا و)

۳۰۹فتنه سخت را دیدید و  صبر کردید و من از فتنه سخت ر بر شما بیم دارم که طر ف زنان می آید . هنگامی  که النگوی طلا به دست و پا رچه ها به بر کنند و تو انگران را به زحمت اندا زند و از فقیر چیزی را که بدان دسترسی ندارد بخوا هند.(حضرت محمد(ص)

۳۱۰تواضع، زینت زن است.(ضر ب المثل سا نسکریت)

۳۱۱آیا خوشنود نیستید که وقتی یکی از شو هر خود آبستن است و شو هر ش از او خو شحا ل و خو شنود است ثواب کسی را دارد که رو ز، رو زه گیرد و شب  برای عبا دت خدا به پا خیزد  و هنگا می که با ر گذا رد  هر جر عه از شیر او درآید  و هر دقعه که پستان مکید ه شود  و برای هر جر عه شیر و هر مکیدنه شدن  پستان ثوا بی دارد  و اگر برای مرا قبت طفل خود شبی بیدار ما ند ، پا داش او چنان است که هفتا د بنده در راه خدا آزاد کرده با شد.(حضرت محمد(ص)

بر گرفته از کتاب:هزارنکته در باره زن- تیمور حسام پور-چاپ اول- 1363

[ چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ ] [ ۱۰:۲۸ قبل از ظهر ] [ کمال عیسی پاک ]

هزارنکته درباره زن(12)

۲۶۴زنی که فر زند بسیا ر آرد در پیش خدا وند از از زن زیبایی که فر زند نمی آ وورد بهتر است و من  رو ز قیا مت به فزونی شما افتخا ر می کنم .(حضرت محمد (ص)

۲۶۵طرز هدیه دا دن به زن، بیش از هدیه ارزش داردف حق شو هر بر زن آن است که از بستر وی دوری نگیردو قسم او را انجام دهد و فر ما نش را اطا عت کند و بی اجا زه او بی رون نرود و کسی را که او دوست ندارد به خا نه نیا ورد.(حضرت محمد(ص)

۲۶۶زن بی نمک یک پول سیاه هم نمی ارزد.(ضرب المثل مجا رستانی)

۲۶۷چه  کسی می گوید زن، راز دار نیست؟از رازداری زن همین بس که راز را فقط به صا حب راز نمی گوید.(  ؟  )

۲۶۸زن بیشتر تر جیح میدهد اخلاق و رفتا ر شما را تعمیر کند تا جورابتان را.(اسکار وایلد)

۲۶۹اراده برای زنان مفهوم ندارد. آنها به جای آن از حما قت مردها برای رسیدن به کمال مطلوب خود استفا ده میکنند.(برنارد شاو)

۲۷۰با زن به نیکی رفتار کنید،زیرا زن از دنده کج خلق شده است و در دنده آن چه کج تر است و بالا تر استو اگر بخواهید راستش کنید آن را می شکنید و اگر رهایش کنید کج می ما ند .پس با زبان نیکی رفتار کنید.(حضرت محمد (ص)

۲۷۱دوچیز، سفید کننده مومی باشد: اول زن،دوم غم .(ضرب المثل زاپنی)

۲۷۲زنان از دروغی خوششان می آید که آبرو وغرور آنها را حفظ نماید.(ضرب المثل هندی)

۲۷۳زنان مرد صفت را دوست ندارم ، هم چنین از مردان زن صفت هم بیزارم ، هر کس در دنیا باید نقش خود را یازی کند .(ناپلئون)

۲۷۴زن در آن وا حد هفتاد و هفت رای دارد.(ضرب المثل روسی)

۲۷۵برای زن هیچ فایده ای ندارد جوان با شد و زیبا نبا شد و یا اینکه زیبا یا شد ولی جوان نباشد.(لاروشفوکو)

۲۷۶پیروزی زن در اواسط عمرش حتمی است.(  ؟  )

۲۷۷زن به صورت شیطان می آید و به صورت شیطان میرود . وقتی یکی از شما زنی را دید که وی را به شگفت آورد ، پیش زن(همسر9 خود رود ، زیرا بدین وسیله آنچه در دل دارد ازمیان میرود.(حضرت محمد(ص)

۲۷۸زنان را بی لباس بگذارید در خانه بما نند.(حضرت محمد(ص)

۲۷۹در بین ((آری))و ((نه)) زن، حتی یک سوزن هم نمی توان فروکرد.(ضرب المثل روسی)

۲۸۰بعضی از اوقات یک قطره اشک زن خطر ناک تر از اقیا نوس است.(  ؟  )

۲۸۱زن مو جود هوس انگیزی است به آن سهولت و را حتی که دستکش ها یش در می آ ورد  ، عشق را به دو ر می اندازد .(بالزاک)

۲۸۲زن از دنده ای خلق شده اگر بخوا هی دنده را در ست کنی آن را می شکنی پس با او مدا را کن که با او زندگی کنی.(حضرت محمد (ص)

۲۸۳از نظر عروس ، عزرائیل و ما در شو هر هر دو یک نقش را بر عهده دارند.( ضرب المثل یونانی)

۲۸۴زن، حاک مرد، و شیطان، فر ما نروای زن است.(  ؟  )

۲۸۵زن چون شا خه ای است که با و زش کو چکترین با دی به لر زش در می آید.( ولتر)

۲۸۶حرا رت بدن:در همه جا حرا رت طبیعی بدن زن نسبن به مرد کمتر است به طوری که اگر به طور متوسط در مرد 37درجه در نظر بگیریم. در زن 1/36درجه می باشد.(از کتاب زن در اسلام)

۲۸۷من در دنیای شما دو چیز را دوست دارم: زنو بوی خوش.(حضرت محمد (ص)

هزار نکته در باره زن-ناشر پا سار گاد –تیمور حسام پور-چاپ اول-1363

[ سه شنبه ۱۳۸۹/۰۵/۱۲ ] [ ۱۹:۲۸ بعد از ظهر ] [ کمال عیسی پاک ]

زن

زن عشق مي كارد و كينه درو مي كند...

 ديه اش نصف ديه توست و مجازات زنايش با تو برابر...

 مي تواند تنها يك همسر داشته باشد

 و تو مختار به داشتن چهار همسرهستي ....

براي ازدواجش ــ در هر سني ـ اجازه ولي لازم است

 و تو هر زماني بخواهي به لطف قانونگذار ميتواني ازدواج كني ...

 در محبسي به نام بكارت زنداني است و تو ...

 او كتك مي خورد و تو محاكمه نمي شوي ...

 او مي زايد و تو براي فرزندش نام انتخاب مي كني....

او درد مي كشد و تو نگراني كه كودك دختر نباشد ....

 او بي خوابي مي كشد و تو خواب حوريان بهشتي را مي بيني ....

 او مادر مي شود و همه جا مي پرسند نام پدر ...

و هر روز او متولد میشود؛ عاشق می شود؛ مادر می شود؛

 پیر می شود و میمیرد...

و قرن هاست که او؛ عشق می کارد و کینه درو می کند

 چرا که در چین و شیارهای صورت مردش به جای گذشت،

 زمان جوانی بر باد رفته اش را می بیند و در قدم های لرزان مردش؛

 گام های شتابزده جوانی برای رفتن و درد های منقطع قلب مرد؛

 سینه ای را به یاد می اورد که تهی از دل بوده و پیری مرد رفتن و فقط رفتن را در دل او زنده می کند...

و اینها همه کینه است که کاشته می شود در قلب مالامال از درد...!

و این رنج است

http://raheiman.blogfa.com/

[ دوشنبه ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ ] [ ۲۳:۴۶ بعد از ظهر ] [ کمال عیسی پاک ]

هزارنکته درباره زن(11)

۲۴۳قلب زن هرگز پیر نمی شود(  ؟  )

۲۴۴زنی که به همسری بر می گزینی ، تنها زیبا نبا شد بلکه شرط مهم پاکدامنی است.(میکلانژ)

۲۴۵اشک در زن سبب تسکین آلام درونی می شود و لی در مرد مردا نگی را تبا ه می سا زد.(نا پلئون)

۲۴۶زن را برای دین و ما ل و جما لش گیرند ، زن دین دار را بجویید.(حضرت محمد(ص)

۲۴۷به گیتی به جز پا ر سا زن مجوی     زن بد کنش خوا ر ی آرد به  روی

۲۴۸از سه چیز زن به خدا پنا ه ببرید که کمر شکن است:همسا یه بد که اگر خیری بیند مستور دارد و اگر بدی بیند منتشر سا زد.و همسری که اگر پیش وی باشی بد زبانی کند و اگر پیش وی نبا شی به تو خیا نت کند و پیشوای بدی که اگر نیکی کنی نپذیرد و اگر بدی کنی نبخشد.(حضرت محمد (ص)

۲۴۹اگر زنی خود را معطر کند و بر مردی بگذرد که بوی او را در یابد زنا کا راست.(حضرت محمد(ص)

۲۵۰نزدیکترین چیز به ما زن و دورترین چیز هم، زن است.(سقراط)

۲۵۱هر زنی بدون جهت از شو هر خویش طلا ق خوا هد ، بوی بهشت بر او حرا م است.(حضرت محمد(ص)

۲۵۲زنان در جهان همه چیز را می فهمند اما از مردان می خوا هند آنها  چیز ی نفهمند.(گوته)

۲۵۳بدا نید هیچ مرد و زن نا محرم خلوت نمی کنند جز آن که سومی آنها شیطان با شد.(حضرت محمد (ص)

۲۵۴مردان دانا از زحمت تحصیل و وزنان بچه دار از درد زایمان ، آگاه می با شندذ .(ضرب المثل سانسکریت)

۲۵۵از تنها چیزی که می ترسم ، زن است.(لینکن)

۲۵۶زدن زن حتی با شا خه گل هم سزاوار نیست.(  ؟  )

۲۵۷هر زنی بمیرد و شو هرش از او خشنود باشد به بهشت می رود .(حضرت محمد(ص)

۲۵۸نه به آفتا ب زمستانی می توان اطمینان کرد نه به لبخند ما در زن(ضرب المثل ایرانی)

۲۵۹از گفنن اسرار به زنان خوداری نما.(  ؟  )

۲۶۰هر گا ه کگسی زنی گیرد ودر خا طر دا شته با شد که مهر او را نپردازد ، هنگام مرگ چون زنا کا ران بمیردو هر کس چیزی را از مردی بخرد و در خا طر داشته باشد که قیمت آن را نپردازد ، هنگام مرگ چون خا ئنان بمیرد و خا ئن درآتش است.(حضرت محمد (ص)

۲۶۱تسخیر یک کشور بزرگ از تسخیر قلب کو چک یک زن آسا نتر است.(نا پلئون)

۲۶۲مرد، مو جود بد بختی است ، وقتی میمیرد همه می گویند بیچا ره زنش.(برنا رد شا و)

۲۶۳از بی لباسی برای نگهداری زنان در خانه کمک بجویید زیرا زن وقتی لباس فرا وان و زینت کا مل داشته با شد ما یل به بیرون رفتن نیست.(حضرت محمد(ص)

هزار نکته در باره زن-تیمور حسام پور-نا شر پا سار گاد- چاپ اول 1363

[ یکشنبه ۱۳۸۹/۰۴/۲۷ ] [ ۲۳:۴۲ بعد از ظهر ] [ کمال عیسی پاک ]

هزار نکته در باره زن(10)

۲۱۷زن ، کو دکی است که با اند ک تبسمی خندان و با کمترین بی مهری گریان می شود.(  ؟  )

۲۱۸هر زنی بدون اجا زه شو هر از خانه  خود بیرون رود  مورد خشم خدا ست تا به خانه بر گردد و شو هرش از ا و را ضی با شد.(حضرت محمد(ص)

۲۱۹مکانی را که شیطان شخصا نمی تواند وارد شود زن پیررا می فرستد.(ضرب المثل عربی)

۲۲۰زن، بهترین و آخرین تحفه آسمانی است.(  ؟  )

۲۲۱می خواهید شما را از زنانی که اهل بهشتند خبر دهم ؟ زن وفا داری که فر زند زیا د آ ورد و زود آشتی کند و همین که بدی کرد ، گوید این دست من در دست تست ، چشم بر هم نمی گذا رم تا از من را ضی نشوی.(حضرت محمد (ص)

۲۲۲در زنان،بو سه بیشاز هر دلیل و برهان موثر است.(  ؟  )

۲۲۳زن فقط در بر خورد با اجتماع، شخصیت و متانت خود را آشکار می سا زد.(طه حسین)

۲۲۴مکن زند گی با زن بد سرشت     که عمر ، گرا می تلف کردن است

۲۲۵زن زشت خود را نپرور به نا ز   که در آستین ما ر پر وردن است (  ؟  )

۲۲۶در با ره زنان از خدا بترسید که آن ها پیش شما اسیرند.(حضرت محمد(ص)

۲۲۷زن، همچون سایه است؛ اگر به طرف او روی از تومی گریزد و لی چون از او فرا ر کنی به طرفت می اید.(ولتر)

۲۲۸از علایم زن با میمنت این است که خوا ستگا ریش آسان و مهرش سبک با شد.(حضرت محمد)

۲۲۹خدا وند زن را برای رام کردن مرد آ فرید.(ولتر)

۲۳۰زن، هفتاد و دو مکر دارد که آ خرین مکر ش گریه است.( ضرب المثل ایرانی)

۲۳۱بعضی از حکما گفته اند شا یسته که در چها ر چیز ، زن از شو هرش پا یین تر باشد.

اول سن وسال ؛ دو قد و قامت؛ سوم مال ثروت؛ چها رم حب شرا فت.(شیخ بهایی)

۲۳۲آنچه زن را امید وا ر می سا زد، ، پا فشا ری و اتکا ئ به نفس مردان است( برنا د شا و)

۲۳۳کا ملترین موءمنان آن است که خلقش نیکتر است و از همه ی شما نیکتر کسا نی هستند که برای زنان خود نیکترند.(حضرت محمدص)

۲۳۴زن های زشت، همیشه در عشق صمیمی هستن.(ضرب المثل ژاپنی)

۲۳۵از سبزه مزبله بپرهیزید ، گفتند سبزه مزبله چیست؟ زن زیبا در خا نوا ده بد.(حضرت محمدص)

۲۳۶مهر زنان را سنگین نکنید که دشمنی می آ ورد(حضرت علی( ع)

۲۳۷ابله ترین زنان می تواند مرد دانایی را اداره نماید ولی تنها زن دانا ست  که  می تواند مرد ابلهی را ادا ره کند.(سقراط)

۲۳۸دختر شر مگین را دوست بدار و او را به مرد هوشیار و دانایی عروس کن ف زیرا مرد دانا و هوشیار ما نند زمین نیکی است که چون تخم در آن بکا رند حا صل نیک و فرا وان از آن به عمل آید.( زرتشت)

۲۳۹در بهشت نگریستم ، دیم که بیشترین مردم آن  فقیرانند و در جهنم نگریستم ، دیم که بیشتر مردم آن زنانند.(حضرت محمد(ص)

۲۴۰مردان زیبا، همیشه با زنان متوسط و زشت ازدواج می کنند.(ضرب المثل هندی)

۲۴۱خود خواهی زن برای خودش نیست.برای مردم است.(  ؟  )

۲۴۲قلب زن هر گز پیر نمی شود.(  ؟  )

هزار نکته در باره زن – تیمور حسام پور – چاپ اول- نا شر پا سارگاد-1363

 

[ شنبه ۱۳۸۹/۰۴/۰۵ ] [ ۱۰:۵۷ قبل از ظهر ] [ کمال عیسی پاک ]

 

هزار نکته درباره زن (9)

۱۹۲زنه با کلید تبسم و گریه ، د ر قلب مردان را می گشایند.((   ؟   ))

۱۹۳حلا وت و طرا وت زن، چون گل، زود گذر است(   گوته   )

۱۹۴نیش مار و زبان زن هرد و خطر ناک است.(   ؟   )

۱۹۵وقتی دو زن داشته باشید و میان آنها به عدالت رفتار نکنید ، روز رستا خیز یک نیمه شما افتا ده است.(  حضرت محمد(ص)

۱۹۶زن بی شو هر خانه یا با غ بی در و دیوار است .(   ضرب المثل سوئدی   )

۱۹۷زن موجودی است که نه بی آن میشود زندگی کرد نه با آن.(   ؟   )

۱۹۸زن ، زن فقط به یک چیز وفا دار و آن هم بی وفایی است.(   ؟   )

۱۹۹وقتی مرد به زن خود نگرد،و زنش به نگرد ، خدا وند به دیده رحمت بر آن ها می نگرد.(حضرت محمد(ص)

۲۰۰صد دشمن خونخوار ، به از یک زن بدکار(   ؟   )

9۲۰۱زن را نزنید، حتی با شا خه گل.(ضرب المثل هندی )زن هیچ چیزی را فرا موش نمی کند ، مگر تا ریخ تو لد خود را.(   ؟   )

۲۰۲خدا می بخشد، مرد فرا موش می کند اما زن در نمی گذ رد .(   ؟   )

۲۰۳برای نطفه های خود جا ی منا سبی انتخا ب کنید، زیرا زنان مثل برا دران و خوا هران خود فرزند می آورند.(حضرت محمد (ص)

۲۰۴زن هم، زبانی مخصوص به خود دارد.(   ؟   )

۲۰۵نا مسیر بود مبر به زنی هر زنی را که دیده شوی دگرلقمه ای را روا نباشد خورد   که برون جسته از گلوی دگر(ادیب طوسی)

۲۰۶خطر نک ترین دشمن تو، همسر توست که با تو همخوابه و مملوک توست. (حضرت محمد(ص)

۲۰۷موی زن،بلند،و عقل زن،کوتاهاست .( ضربالمثل روسی)

۲۰۸ازدواج، مرحله ای است که زن در آن به مقصد می رسد تا مرد .( ضرب المثل یونانی )

۲۰۹همه چیز زن، معما ست  و همه چیز به یک پا سخ منتهی میشو د و آن زا دن ا ست .( نیچه )

۲۱۰زینب دختر حرث زوجه سلا م بن مشلم یهودی بعد فتح خیبر طعا می تهیه و برای پیغمبر برد( دو دست بریان گوسفند) که آن را به زهر آلوده نمود . پیغمبر لقمه ای به دهان برد و خا  ر ج نمو د و زنده ما ند  لیکن قبل از پیغمبر بشیر بن براء بن معرور آن را خورد که زندگی را به درود گفت .(از کتاب محمد ، مردی که باید از نو شنا خت)

۲۱۱اگر در  دنا یک زن بد با شد، تمام شو هرا ن تصو ر می کنند که این زن زن خود شا ن است .(  ؟  )

۲۱۲زن ها، همه ، ر وح ما جرا ها و آنتر یک ها هستند. مرد ه با ید آن ها را در خا نه زن دانی کنند و در ها ی پیشرفت و ترقی را د ر ادارات دولتی به رو ی آن ها ببندند.(نا پلئون)

۲۱۳زن از دند های خلق شده که به هیچ وجه را ستی پذیر نیست. اگر با کجی او بسا زی ، سا خته ای ، و اگر خوا هی به راستیش با ز آ ری، او را می شکنی و شکستنش، طلا ق دا دن است .(حضرت محمد (ص)

۲۱۴از مشورت کردن با زنان بپر هیزید ، چرا که رای آنه ضعیف و عزم ایشان شکست است.(حضرت علی (ع)

۲۱۵دو موجود هستند که غا زشان از سر شان با لا نمی رود ، بنده ای که از اربا ب خود گریخته با شد وتا هنگامی که با زنگردد، و زنی که شو هر خود را نا فر مانی کرده با شد تا با زگردد.(حضرت محمد(ص)

۲۱۶عشق و انتقام زن ، از مرد وحشی تر است( ضرب المثل آلمانی)مردی که مدیرش زن با شد از رحمت خدا به دور است.(حضرت علی (ع)

هزا ر نکته در با ره زن- تیمور حسام پور-نا شر پا سا ر گاد-چاپ اول-1363

[ یکشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۰۹ ] [ ۰:۲۳ قبل از ظهر ] [ کمال عیسی پاک ]

هزار نکته درباره زن (8)

  ۱۷۱  از همه زنان پر برکتر آن است که حرفش کمتر است.(حضرت محمد (ص)

    ۱۷۲ اگر زنت حسود است ، تو را دوست دارد .(ضرب المثل اسپانیایی)

    ۱۷۳ زند گی ما ، زنجیر ی است که یک سر آن به گردن زن است.(  ؟  )

  ۱۷۴زن به عاطفه خوئ اطمینان ندا رد چه برسد به مرد.(گوته)

   ۱۷۵  مردان ، مغز سالمی ندارند . اگر داشتند نا کنون می بایست زن ها را شنا خته باشند. (  ؟  )

    ۱۷۶ اول شخصی که به پیغمبر (ص) ایمان آورد زوجه اش خدیجه بود و بعد از او پسر عمویش علی ابن ابی طالب(ع).از (کتاب محمد ، پیغمبری که باید از نو شناخت)

    ۱۷۷  آرزوی زن این است که در قفس زندانی شود ولی میوه هایش طلا باشند.(  ؟  )

 ۱۷۸  زن، مثل چراغ زن بوری است هم روشنایی میدهد و وهم وز وز می کند.(  ؟ )

     ۱۷۹ افرادی  هستند کههر گز وارد بهشت نمی شوند : د یوث – زنان مرد نما – و افراد شراب خوار.(حضرت محمد(دص)

    ۱۸۰ بهترین زنان ، زنی است که عاقل_ دین دار –شرمگین –  زیرک- کوتا ه زبان-  مطیع- پاکدامن- امین- گران سنگ – و خا دم شوی  که مال اندک را از طریق صرفه جویی فزونی  دهد و با خوی خوش  غم های او را بگسلد و اندو ه او را تسکین دهد. (ابن سینا)

    ۱۸۱  محکم ترین صلاح شیطان زنا نند. حضرت محمد(ص)

    ۱۸۲ اگر خواستی به زنی اعتماد کنی ، اول به شیطان اعتماد کن(ضرب المثل یونانی)

   ۱۸۳ تاک را از خاک خوب و دختر را از ما در خوب انتخاب کن.(ضربالمثل سوئدی)

  ۱۸۴  زنان به کوه های خوش منظر می مانند ، باید آن ها را از دور دید و از منا ظرشان لذت برد.(  ؟  )

    ۱۸۵زن وشوهر وقتی یک دیگر را بخوا هند ، در کلبه خرابه هم زند گی می کنند .(ضرب المثل هندی)

  ۱۸۶  چهار چیز ، نشان خوشبختی مرد است : زنش پارسا باشد، فر زندا نش نیکو کار ، معا شرانش صالح و روزی خود را در شهر خود به دست آورد. (حضرت محمد( ص)

   ۱۸۷ وقتی خدا وندخواست زنی را بیا فریند ، نور آفتاب ، زیبایی ماه ، اهتزاز بر گها ، استحکام چوب ، حجب خر گوش، نگا ه میش ، تمو ج افعی و هنر ببر را جمع کرد و او را آفرید.( تا گور)

    ۱۸۸انتقام شیرین است، مخصوصا برای زنان.(لرد بایرون)

     ۱۸۹زیبای، بهترین سفارشنامه ایست که ممکن است زنی داشته با شد. (ار سطو )

    ۱۹۰ زن و شیشه ، هر گز از خطر در مان نیسند .(  ؟  )

    ۱۹۱  خدا وند رنج هو داری را نصیب زنان و جنگ را قسمت مکردان قرار داد .هر زنی از روی ایمان در انتظار پا داش خدا بر رنج هو داری صبر کند ، نقاب شهید را دارد.(حضرت محمد(ص)

       هزار نکته در باره زن-تیمور حسام پور-نا شر پا سارگا د- چا پ اول

 

[ یکشنبه ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ ] [ ۲۲:۴۴ بعد از ظهر ] [ کمال عیسی پاک ]

151- زن ، شوم ترین مخلوق است .( ولتر )

152- زنانی که بی حضور شاهد شو هر می کنند ، زنا کا رند .( حضرت محمد (ص)

153 –زن تا وقتی که شو هر نکرده در باره آینده نگرانی دارد . حال آنکه مرد هر گز دربا ره آینده نگران نمی شود مگر آن که زن بگیرد. (  ؟  )

154 – شیطان زن را بلعید ولی نتوانست هضمش کند .( ضرب المثل )

155 –وقتی زنی به شوهر بگوید از تو خیری ندیدم ، اعمال نیکش بی اثر می شود.( حضرت محمد(ص)

156 – در نظر زن ، بوسه از هر منطقی قوی تر است.(  ؟  )

157 –شخصی اگر قرض داشته باشد بهتر از آن است که زن بد داشته باشد ( ضرب المثل سوئدی)

158 –نبوغ زن، در قلبش نهفته است. (لا مارتین )

159 –زیبایی زن ، دولت کوتاهی است.( روسو)

160زنان از مردان خشمگین بیشتر خوششان می آید.(  ؟  )

161 – کمترن سا کنان بهشت ، زنانند. ( حضرت محمد(ص)

162 –ازدواج، یک بار واجب است، دوبار حماقت، و سومین بار دیوا نگی است .( ضرب المثل هندی )

163 – تمام مردها باید زن بگیرند زیرا روح مرد وحشی است و احتیاج به شلا ق دارد . فقط فلا سفه از زن گرفتن بی نیا زند زیرا فلا سفه بدون  شلا ق  رام هستند. (  ؟  )

164 – صدای پول و خش خش  ابریشم به زن، قوت قلب می د هد .(  ؟  )

165 – از اشخاص هم شان  خود زن بگیرید و به آنها زن بدهید .( حضرت  محمد ( ص)

166 – هرگز گمان نبرید که توانسته اید پشت زنی را دو تا کرده اید ، زن کمر ش خم می شود اما هر گز نمی شکند .(آناتول فرانس)

167 – زن بد، از کفش تنگ هم  بد تر ا ست  .(   ؟  )

168 – زن قشنگ ، دریای است بدون سا حل .(  ؟  )

169- زن ، برای فر مان دادن و مرد، برای اطا عت کردن آ فریده شده است .(نیچه )

170 – سه چیز را نباید به  تا خیر انداخت : نماز ، همین که وقت آن رسید، برداشتن جنازه ، وقتی که آماده شد ، و شوهر دادن بیوه ، وقتی که هم شا نی یا فت .( حضرت محمد (ص)

هزار نکته درباره زن – به کوشش تیمور حسام پور – نا شر پا سار گاد- چاپ اول

[ یکشنبه ۱۳۸۸/۱۲/۰۲ ] [ ۱۵:۵۱ بعد از ظهر ] [ کمال عیسی پاک ]

126       از علا مات ، ا دب و اخلا ق در این زمان ، اطاعت شوهر زن و پدر از پسران است.(لاروشفوکو)

۱۲۷      غریزه ی آدمکشی در زنان ، بیش از مردان ا ست ، ا ما این غریزه به صورت آزار دادن های تدریجی و هزاران موذی گری دیگر جلوه می کند.( یک روان شناس)

۱۲۸        بازنان همان طوری که با کودکان سروکار دارید رفتار کنید.ولی همانطور که با ملکه صحبت می کنید ، با او سخن بگویید.( ا سکار وایلد)

۱۲۹      همیشه چنان باش که زنت جز تو کسی را دوست نداشته باشدزیرا این محبت مطمئن ترین قائمه عصمت و تقوای زنان است . زنی که شوهر خویش را درست دوست بدارد ، هر گز بدو خیانت نخواهد کرد.( حضرت علی(ع)

۱۳۰        زن برای همکاری مرد پدید آمده ا ست. (ساموئل اسمایلز)

۱۳۱       زن از ا ین متا ثر نمی شود که به او توجه کنید ، بلکه تاثر او از این است که به او توجه کنید و بعد از او دور شوید.(مارک تواین)

۱۳۲       زن مهربان، تسلیم قلب خود می شود ، ولی زن شرور تابع اراده خویش ا ست.( بالزاک)

۱۳۳      تنها ایرا دی که می توان به مردان گرفت این ا ست که از زنان ایراد می گیرند، زیرا وقتی که موجودی سرا پا ایراد 

۱۳۴است دیگر در صدد ا صلاح او بر آمدن ، احمقی ا ست.(اسکار وایلد)

۱۳۵     شخصیت زن ، مهمتر از زیبایی ، و دانش مرد ، مهمتر از ثروت ا ست.( امرسون)

۱۳۶        عشق ،مثل مرگ ا ست  که همه چیز را تغییر می دهد .( جبران خلیل جبران )

۱۳۷       دختران ، دو دسته اند : یک دسته آن هایی هستند که زیبا هستند و فورا" ازدواج می کنند و دسته ی دیگر ، آنان که که به دانشگاه میروند.(برناد شاو)

۱۳۸       علت اصلی بی عفتی بزرگ تاریخ، عدم توجه  مردان به خواهش های  جنسی زنان مشهور ا ست .(ویکتور هو گو)

۱۳۹     زن با هوش! زنی است که احساس می کند که هر گز اشتباه نمی کند هر چند دایما" در اشتباه ا ست.(  ؟  )

۱۴۰       برنده ترین سلاح یک زن ، تقوای و نجا بت ا وست.(سقراط)

۱۴۱        زن، عاشق عشق ا ست  نه عاشق مرد . ( رو سو)

۱۴۲      خانه ی بدون زن عفیف ، چون گورستان ا ست .(بالزاک)

۱۴۳      وقتی زنی برای کسی جز شوهر خود بوی خوش به کار برد ، ما یه ی آتش و عا ر ا ست . ( حضرت محمد (ص)

۱۴۴زن، همیشه راز خود را بهتر از دیگران حفظ میکند .(  ؟  )

۱۴۵      اگر تله دنبال موش برود زن نجیب هم دنبال مرد می رود .( ضرب المثل سوئدی )

۱۴۶     زنانی که به دنبال مد می روند از علم و زیبایی و هنر و فکر وشخصیت  اجتماعی به ره ای  نبرده ا ند ، چون اگر بهره ای داشتند دنبال مد نمی رفتند . (  ؟  )

۱۴۷      زنان ، شعر جهانند و هم چنان که ستارگان شعر آسمان .(  ؟  )

۱۴۸       عهد زنان را وفایی و وفایشان را بقایی نباشد .( کلیله و دمنه)

۱۴۹      کا ر زنان ، به دست پدر هایشان است و رضایت آن ها سکوت ا ست .( حضرت محمد (ص)

۱۵۰       زن ، دشمن طبیعی مرد و نابود کننده اراده مرد است .( شو پنها ور)

هزار نکته در باره زن –به گوشش تیمور حسام پور-چاپ اول- ناشر پا سار گا د

[ پنجشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۲۲ ] [ ۲۱:۳۴ بعد از ظهر ] [ کمال عیسی پاک ]

هزار نکته درباره زن (5)

-101همسر خوب بهترین یا ور در یک صحرای سنگلاخ و پر مخاطره است.(اسمایلز)

-102اسرار همسرتان رادر کیف او جستجو نکنید ، بلکه از رفقایش حدس بزنید و در یابید.(کانت)

-103زن چون کراوات ،هم مرد را زیبا نگه میدارد و همحولقوم او را می فشارد.(  ؟  )

-104ازدوا ج چیز خو بی است ، ولی بهتر است به آن عا دت نکنیم .(سا مرست موام)

-105وقتی به سراغ زن می روی، شلا ق را فرا موش مکن .( نیچه)

-106زنان را رها نسازید که از حدود خود و وظایفشان تجا وز کنند و کا ر مردان را پیش بگیرند.( حضرت علی (ع)

-107اگر با زنی ازدواج کردید ، در او شک نکنید و اگر به او شک بردید با او ازدواج نکنید .(  ؟ )

-108هیچ مردی قادر نیست زنی را درک کند.(اسکار وایلد)

-109خدا وند زن را آفریده و این موجود معجونی است درهم که از این ها ارث برده است.ازماده، زیبلیی و درخشندگی:از گل لطافت طرا وت، از عسل، شیرینی و حلا وت، از کوها ، آتشفشانی،از یخ، برودت وسردی، از آتش ، گرمی و سو زندگی ، از خرگوش حجب و حیا، و از زاغ، پر گویی و پر چانگی.( یک فیلسوف چینی)

-110به هوش باشید زن را بیش از اندازه ای که شخصیت اوست نستایید جون ناگهان از این فرصت استفاده کرده و بر مغز و قلب شما تسلط می یابد.( حضرت علی( ع)

-111دست زن، محکم تر از آهن است.(افلاطون)

-112به هر زنی دل بستم ، مرا نپسندیدو هر زنی عاشق من شد، من اورا نپسندیدم.(ناپلئون )

-113به دنبال هر دانشمند ،یک زن نادان قرار دارد.(واشینگتن)

بشردر هر چیز، کمال را جستجو می کند .اما در زن باید ((کمال نقض )) را جستجو کرد.(یک شاعر آلمانی)

-114زندگی زناشویی، همچون تئا تر است. مردم، صحنه آراسته و زیبایی آن را می بینند . زن وشوهر، با پشت صحنه ی در هم ریخته  و پر ما جرای آن سر و کار دارند.(فرانسیس بیکن)

-115از دست پخت زن تعریف کن تا در کنار اجاق، خود را قربانی کند.(دیل کارنگی)

-116باد بان کشتی زندگی را ، به باد سپردن سزا وار است ولی به دست زن رها کردن خطاست، زیرا زن از این عنصر هم نا پایدار تر است.(مولیبی)

-117زن، گربه ای است که چنال هایش را نمی کند ، بلکه ما نیکور هم می زند.(  ؟  )

-118زن، شعر ومرد، نثر آفرینش است.(شللی)

-119درجات ترقی یک کشور ، در حیات اجتماعی منوط به احترام به زنان می باشد.(هانری هاینه)

-120کار زن،افراط و تفریط است، اگر دوست بدارد از شدت محبت بیزار می شود و اگر نسبت به مردی دشمنی  پیدا کند دیگر تکلیفش روشن است.(ولتر)

-121آن زیبایی که در روح زنان وجود دارد ، زیبایی حقیقی و فنا نا پذیر است.(ناپلئون)

-122چون گناهی لذتبخش تر از دروغ نیست، روی این اصل زنها از آن بر خوردارند.(ضرب المثل چکسلواکی)

-123خدا وند یک موجود قوی آفری و نا مش را ((مرد)) گذاشت . از او پرسید ایا راضی هستی ؟ جواب داد : ((هرگز)).پرسید چه می خواهی ؟گفت : آیینه ای می خواهم که در آن بزرگی خود را ببینم ، صندوقچه ای می خواهم که جواهر خو د را در آن قرار دهم، بالشی می خواهم که هنگام خستگی بر آن تکیه زنم ، نقابی می خواهم که هنگام ضرورت در -124پشت آن مخفی شوم، با زیچه ای می خواهم که به آن شاد باشم ، مجسمه ای می خواهم که زیبایی اش چشم را نوازش کند، اندیشه ای می خواهم که در آن غوطه ور گردم، مشعلی می خواهم که با آن راهنمایی شوم، پس خدا وند((زن)) را آفرید.

-125از زن، وقتی در باره ی چیزی سئوال شود او فقط از روی احساس شخصی خود جواب می دهد.در حالی که مرد کاملا در ا طراف و جوانبآن دقت می کند.

هزار نکته درباره زن- به کوشش تیمور  حسام پور – چاپ اول – ناشر: پا سار گاد

[ سه شنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ ] [ ۱:۰ قبل از ظهر ] [ کمال عیسی پاک ]

هزار نکته درباره زن (4)

76 برای یک زن خوب ، افکار بلند و ا ندیشه های با ز ، بهتر از لبا سها ی زیبا ست . ( سا مو ئل اسمایلز )

77 وقتی زن ، زیبار و ظا هر می شود ، زبا نها از کار می ا فتند . ( شکسپیر )

78 مردها آنچه را می شنوند از یک گوش وارد و از  گوش دیگر خا رج می سازند ا ما زنها از دو گوش وارد و از دهان خا رج می کنند. (برنار د شاو )

79 اگر می خواهید از کسی انتقام بگیرید او را به ازدواج وا د ارید . (    ؟   )

80 ((بلاغت  )) زن در ا شک ها ی ا وست . (    ؟   )

81 همیشه راز  از هر نو ع با شد بر قلب زنان  به سنگینی فشار وارد می آورد . ( پو شکین )

82 نگهبان زن ، ، زشتی اوست . ( مثل عربی )

83 زنی که شو هر خود را نیکو نگاه دارد ، در را ه خدا وند خویش همچون مجاهدین حق جها د می کند . (حضرت علی( ع)

84 در میان جا نوران ، سه جا نور هستند که اکثر اوقات خود را صرف آرایش می کنند :گربه- مگس زن . (شارل بوایه )

85 هرگز به زنی نگویید عزیزم دوستت دارم ، زیرا در همان لحظه مایل ا ست  که این جمله را ازدهان مرد دیگری بشنود.(؟)

86 زیبایی زنان را به تنا سب بدن نباید حکم  کرد ،بلکه ، باید تاثیر آن را دید (   ؟   )

87 عروس و داماد ، زن شوهر ی هستند که هنوز به هم مدیون نیستند (  ؟  )

88 یک زن قشنگ و نیکو صورت ، در نظرز یبا ست . ولی یک زن خوب و نیکو سیرت ، در قلب انسان جای دارد.(نا پلئون )

89-  بوسه مرد ، علا مت عشق ، وبوسه زن ، علا مت تسلیم است . ( با لزاک  )

90 زن ، عشق می آفریند و عشق هم غم می آ ورد . ( استفان تسوایک )

91 زن و مرغ وقتی ( همین که ولگرد شدند ) از دست می روند . (   ؟  )

92 در زندگی ، یک مرد ، د و رو ز ارزش دارد : رو زی که زنی را می گیرد و  روزی که اورا به خا ک می سپارد. ( هو گو )

93 خا نم ها ، به طو ر قطع فرشته هستند و لی ازدواج ، دیو وحشتنا کی است . ( لرد با یرون )

94 عشق ، شهپری است که خدا وند به  ا نسان داده تا با آن به سوی ا و پر واز نماید . ( میکل آ نژ )

95 زن و گنا ه،  از بسیا ری جهات به هم شبیه اند . نجات از هردو ی آنها اراده ی بسیار توانا می خواهد و غلبه بر آن ها از قدرت بشر معمولی خارج است . ( هلن  هال جانینگر )

96  - مزدی که خوب گوش می کند ، با ید با زنی ازدواج کند که خوب حرف می زند . (    ؟    )

97 -  زن ، برای تشدید محبت شوهرش باید چهار چیز رعایت کند : غذا -  استرا حت لباس شخصیت . (  ؟  )

98 -  وقتی زنی از زیبایی زن دیگر تعریف می کند  ، حتما در زشتی او شک ندارد . ( ویتور یودیسکا )

99 -  شرم برای زن ، و زیبایی برای مرد فضیلت است .(اگوست کنت )

100 -  یک زن زیبا ، به هزار تا بلو ی زیبای  پیکا سو ارزش دارد . (پیکا سو )

هزار نکته درباره زن بکوشش تیمور حسام پور- ناشر پا سار گاد چاپ اول 1363

 

[ یکشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۰۴ ] [ ۲۲:۲۶ بعد از ظهر ] [ کمال عیسی پاک ]

هزار نکته در باره زن(3)

51 - کسی که از امواج در یا نجات یا بد ، از زن رهایی نخواهد یافت.(ویکتور هو گو)

-         52-    زن عقربی است که گزیدن آن دلچسب و شیرین ا ست . ( حضرت علی (ع) )

-         53  -  عشق به بعضی از  زنها دیوا نگی نیست و لی به آن شبیه است . ( کا ر لا یل )

54 -   زن ، موی دراز و فکر کوتاه دارد . (شو پنها ور )

55  -   مشورت با زنان ، تباه ا ست و سخا وت با مفسدان ، گناه  ( سعدی  )

56 -  اگر زنی عصبانی شد ، یقین کنید که یک کار انجام نشده  و چا ره اش در این  ا ست که  با عصبانیت تظا هر کند .(یک شاعر انگلیسی)

57 -   اشک زن ، نیر و مند ترین ماده سیال روی زمین است . (   ؟   )

-         58-  شو هر ی که بیش از حد به پا کدامنی زن خود می با لد ، احمقی است که بیش از حد خود را فریب  می دهد . (لا رو شفو کو )

59-   زنان ، مارا جستجو می کنندکه آن ها را در ک کنیم نه آنها را را دوست بداریم . (اسکار وایلد )

60 -  بهترین سفارشنامه زن ، زیبایی ا وست که در همه جا مورد قبول است .( ارسطو )

61 - زن ، وقتی از یک حقیقت دفاع می کند منطقش بسیار ضعیف است و قدرت اثباتش بی تا ثیر است . ولی اگر همین زن بخواهد از یک دروغ دفاع کند آن وقت دیگر کسی را تاب مقا وت در براب او نیست .(    ؟     )

62 -  زن ، شیطانی است کامل تر  و شیطان تر ( ویکتور هو گو )

63 – مردها به خاطر رفع تنهایی ازدواج می کنند و زن ها برای تسکین غریزه ی کنجکا ویشان شو هر می کنند.( اسکاروایلد)

64 – زن ها فقط دو روز می توانند  ما را خو شبخت کنند . رو ز عروسی و رو ز مرگ. ( بر نارد شا و )

65 – در زندگانیم دو بار زا نو زدم : یک بار برای آ فریدگا رم و دیگر بار برای محبو بم  . ( شللی )

66 – زنی که بر خلاف طبع شو هر باشد بهتر است طلا ق بگیرد تا هر دو آ سوده شوند . ( جا لینو س )

67 – زند گی بدون عشق ، چون زیستن در تاریکی مطلق است  .( متر لینگ )

68 –  در بر خورد با یک تا زه عروس ، مردها به صو رت او نگا ه می کنند و خانمها لباس او را بر ا نداز می کنند.( ؟ )

69 –  قلب زن ، پر تگاهی است که هیچ کس عمق آن را نمی  توا ند ا ندازه  بگیر د . ( اگو ست کنت )

70 -  جنس زن ، همچون گلهای شا داب و ظریف است . از برگ گل تو قع نیش خار را نباید داشت .( حضرت علی (ع )  )

71 -  گرانترین انگشتر های جهان ، انگشتر نا مزدی است . چون مرد بعد از خریدن آن عمری قسط می پرداز د . ( ؟ )

72 – زن زیبا ، عزیز ترین مو جو د رو ی زمین است. ( کنفو سیو س )

73 – زن ، با نگا ه خود آ تش می ا فرو زد و بیهو ده می کو شد تا با اشک خو د آ ن را خا مو ش کند . ( بر نا د شا و )

74 – زن ، علا وه بر آنکه خو د دا را ی شخصیتی مستقل ا ست ، در جا معه نیز به عنوان وا حد ممتا ز و مشخصی زندگی می کند و همیشه مقا می بزر گ و پر ار ج را دارا  می با شد . ( علی کسمایی )

75 – از عجا یب رو زگا ر است که زن در عین وجا هت ، و فا دار هم با شد . ( اسکا ر وایلد )

هزا ر نکته درباره زن – به کو شش تیمو ر حسا م پو ر – نا شر پا سا ر گا د – چا پ اول 1363

[ جمعه ۱۳۸۸/۱۰/۲۵ ] [ ۱۱:۲۴ قبل از ظهر ] [ کمال عیسی پاک ]

۲۶-زن زشت در دنیا وجود ندارد فقط بعضی از زنان هستند که نمی توا نند  خود را زیبا جلوه دهند .(برنار د شا و )

27 – هر گز با زنی که خسته است بحث و مجا دله نکنید و در ایام استراحت و آسایش هم از این کار اجتناب کنید .(با خ)

28 – اگر مردی را شناختی فردی را شنا خته ای ولی اگربا  زنی آشنا شدی خا نواده ای را شناخته ای . ( ر وسو)

29 -  اگر زن نبود ، نوابغ جهان را چه کسی شیر می داد و در پر ورش آنها می کوشید. (ناپلئون بناپارت )

30 – زن ، زیبا ترین و با ارزش ترین تحف آسمانی است . ( میلتون)

31 – قوه درک خانمها حاصل میلیون ها سال فکر نکردن است . ((   ؟   ))

32 -  زن خوب زنی است که از همه اشیای قیمتی و مدرن خانه برای شوهرش پر ارزش تر باشد . (اقلیدس )

33 -  بهتر است برده شیطان باشید تا غلام زن .( شللی )

34 -  زن ایده آل ! زنی است که پیش از خود آرایی به آسایش شو هر و فر زندانش توجه کند .((   ؟   ))

35 -  در مرحله اول به خودت و در مر حله دوم به زنت ا مر کن  .(آلفرد دو مو سه )

36 -  هر چیزی که در زندگی من یافت می شود نتیجه صمیمیت و همکاری زن من است .( کنفوسیوس )

37 -  جهان ، بازا ری است که بهترین متاع آن زن است .(حضرت محمد (ص ) )

38 – در دنیا آن انسانی خو شبخت است که عاشق است .(گو ته )

39 – با زنی ازد واج کنید که اگر مرد بو د بهترین دوست شما می شد .((    ؟  ))

40 -  زن ، هدیه شیطان است ولی این دلیل آن نیست که مرد مو هبت الهی است .(پو شکین )

 41 -  زن ها عقل و میوه ر سیده  را به هیچ وجه دوست ندا رند .(بالزاک )

42 -  زنان تنها برای این خلق شده ا ندکه با جنون و دیوانگی اتفاقی مردان سهیم و شریک با شندنه اینکه در کارهای عقلا نی و علمی با مردان شرکت جویند ((   ؟  ))

43 -  یک زن خوب به آن چه شو هرش علا قه مند است علا قه نشان می  دهد . (دورتی کا رنگی )

44 -  همسرم مرا به سوی موفقیت رهبری کرد . (چار لی )

45 -  زن ها ما را فقط به خاطر عیوبمان  دوست دارند .(اسکار وایلد )

46 -  زن موجودی است زیبا و لی بی رحم .( تونی کرتیس )

47 -  زن ها اگر ستاره درخشانی در آ سمان سعا دت نباشند دست کم شمع فروزانی در کنج خا نه خوا هند بود.(( ؟)  )

48 – زنها گل های زندگی هستن و بچه ها میوه ها ی آن ها . ( (  ؟  ))

49 -  مردها را شجا عت به جلو می را ند و زنه را ا حسا سا ت .( بر نا رد شا و )

50 -  برای زن فقط یک بد بختی و مصیبت وجود دارد و آن وقتی است که حس کند کسی او را دوست ندا رد (( ؟  ))

هزار نکته در با ره زن  به کو شش تیمرو ر حسام  پو ر – نا ش پا سا ر گا د – پایز 1363

 

[ پنجشنبه ۱۳۸۸/۱۰/۱۷ ] [ ۲۲:۵۹ بعد از ظهر ] [ کمال عیسی پاک ]

هزار نکته درباره زن (1)

1 -  زن پاکدا من تاج سر  شوهر است .( حضرت سلیمان (ع) )

                                                                      

2 -  وقتی زنی با شما سخن می گوید مو اظب با شید چشمها یش چه می گوید.( ویکتور هو گو )

3    اشکهای زن ، گنا هانش را (( غسل می دهد و می شوید. (برناد شاو)

4 قلب زن، پر تگا هی هولناک ا ست که عمق آن را نمی توان حدس زد .(لا مار تین)

5 زن ها دعوا را شروع می کنند و مرد ها آن را ادا مه می د هند .(ارنست همینگوی)

6 تا ریخ می گوید که زندان را برای اولین بار برا ی زن سا ختند . (   ؟    )

7 -  سقوط یک زن وقتی آ غاز می شود که در مقا بل معا شقه ی مردی سکوت کند. (اسکا ر وایلد )

8 -  تا زنی در عشق نفعی نداشته با شد آن را به کسی نمی بخشد . ( شکسپیر )

9 چشم عاشق جز حسن معشوق در عالم نبیند .( حکیم ارسطا طا لیس )

10  لبخند زن، در دو  موقع ، آسمانی و فرشته مانند  ا ست:  یکی هنگامی که برای اولین با ر با لبخند به معشوق می گوید دوستت دارم و دیگر هنگامی که برای  به ر وی کود ک  نوزادش لبخند می زند .( ویکتور هو گو )

11 زن کتاب است اما بهتر است است نام او ر ا سا لنا مه بگذا ریم چون هر سال باید آن را عوض کرد . (فرانکلین )

12 زن مخلوقی است از فرشته و شیطان .(ها نری ها نیه )

13- عقل در دست نفس چنان گرفتار است که مرد در دست زن گریز را ی . ( سعدی )

15 -  ازدواج سرا پا مصیبت و مشقت نیست . بسیاری از  مردان وزنان در نهایت سعا دت بسر می برند . فقط وقتی از همسرشان دور باشند. ( لا رو شفو کو )

16 زن ، تنها حریفی است که پس از شکست هم مطالبه خسارت و غرامت می کند .(    ؟    )

17 هراس ا ز زن ، به رعشه های مرگ شبیه ا ست معمو لا مردان  بزرگ بیش از همه از زن می ترسند .( طه حسین )

18 دو زن هرگز با هم دوستی و محبت نمی ورزند مگر به خاطر تو طئه بر علیه زن سوم .(آلفونس کار )

19 بدون زن نمی توان زنده بود ولی هرگز بدون آن نمی توان زند گی کرد .(     ؟     )

20 مرد  را با زن می توان آ زمایش کرد ... و زن را با طلا و طلا را با آ تش .( مثل چینی )

21 عشق از نظر زن و مرد : عشق برای مرد یک تحول عمیق و برای زن یک رو یا و خیالی بیش نیست. ( شکسپیر )

22 زنی که گذشته دار د آ ینده ندار د . ( اسکا ر وایلد )

23 زن ، شریک زندگی و یاد سا عات در ماندگی است . (گو ته )

24 - در آ غاز هر کار مهم زن وجود دارد .(لا مار تین )           

۲۵ -اگر همسرخوبی پیدا کردی ، بدان که صا حب ثر وت گرانبها یی هستی . ( چیا نگ هی )

 -ناشرپاسار گارد -تیمور حسام پور نوبت چاپ ۱۳۶۳

 

[ سه شنبه ۱۳۸۸/۱۰/۰۸ ] [ ۱۴:۱۵ بعد از ظهر ] [ کمال عیسی پاک ]

هزار نکته درباره زن

مقدمه

آنچه را می خوا نید  ، چکیده ای  و برداشتی از مطالب چند کتاب می با شد ، که گویای استباط و نظرا ت برخی پدید آ ورندگان آن می باشد .انتخاب  نه بدان منظور بوده که وجود گرامی زن را تختطئه نموده ویا به عبارات زشت و مذ موم را جمع  آ وری کرده باشیم ، و یا به دید وسیع ! ! !آن دوست که به محض مشاهده مطا لب  دست نوشته این دفتر گفت :((... نکنه برای همسر خود ت نوشتی !))و یا روایت آن دوست دیگر . . .((... می خواهی چه بگویی؟ هدف از ارائه این حرف ها چیست ؟بگو ببینم زن را از دید خو ب می نگری یا از دید بد  ؟ و مطالب را از کدام  دید انتخاب  نمو ده ای ؟ )) ... نه این گونه نبو ده .

اگر بپذیریم که زن در تما م طول تا ریخ مظلو م وا قع شده و چون برده ها با او رفتار شده و همیشه با صدای بی صدایی ، این مظلو میت را فریاد زده ...

و اگر بپذیزیم  که زن در زندگی انسانها  چه نقش والایی دارد و بپذیریم بقای اجتماع به وجود او بستگی دارد ، و چه مسئوو لیت ها و وظایف مشکلی را به دوش می کشد و چه غم ها و دردها به جان می خرد...

آنگاه بی بی تفاوت تاز کنار این موجود الهی نمی گذریم. و را ازدید گاه های مختلف در طول حیات خود می نگریم .

-         دختر کوچک با آن گل سر قشنگ و حرکات ناز نازانه که خنده هایش جان به تن می دهد ،بگذریم که شاید او را در لباس یک دختر ایلیاتی در چادر ها ببینیم  و یا در داخل یک اتو مبیل آخرین سیستم و یا در کوچه های خاک آ لود کثیف یک محله ی بسیار فقیر نشین کشورمان .به هر خال او گلی معصوم و خوشبو است ککه خدا وند هدیه نمو ده.

-         ویا او را به صورت دختر ی بالغ که می تواند ا بعاد گو نا گونی داشته باشد که خداوند ، جمالی زیبا به وی داده  ومغرور چون طا ووس  و یا با چهره ای و اندامی نه چندان بهره برده  از خلاقیت باریتعالی . لیکن درونی مملو از احساسات والای انسانی  و یا مانند آن دختر ایرا نی و ژاپنی  که به جهت جهل والدین  و یا قهر  طبیعت  از داشتن دست ها محروم ، که خود با کوهی از مقا ومت  و پیشرفت قدرت ،  اراده خود را به تماشا گذاشت . هم او که با پا هی خود همه کارهایش را ا نجام می داد  ، مسواک می زد ،می نوشت ، نقاشی می کرد ، به تلفن جواب می داد ، لباس می پوشید و با عزمی راسخ به دانشگاه می رفت .

-         و یا او را به صورت زنی خانه دار ، زنی که تازه به خانه شوهر وارد واز  درک مسئو لیت  مهم زندگی آنچنان آگاهی نداشته  و یا بهتر بگوییم تجربه کافی ندارد و برای خود وهمسر وخانواده خود مسئله آفرین میشود ... صد البته مهم است.  این زن در کدامین خا نواده  و تحت چه شرایطی تربیت شده ، آیا در تمام مرا حل از امکا نات متوسط  زند گی بر خو ردار بوده  و یا اینکه از نظر عواطف ا نسانی ، محبت کافی دریافت داشته و از نظر ا صول  و اعتقا دات  و خیر و شر رفتاری ، نسبی بوده که به او امر نهی نمایند و یا اینکه در ا ثر ضربات روحی و جسمی در گذشته های دور ، در ضمیر نا خود آگاه او نقو ش تاریکی به وجود آمده .

-         و یا او را به صو رت زنی که در کا نون  گرم خا نوادگی با چند فرزند و شو هر خود زندگی می کند  و تماموجود خود را در محیط خا نواده و هدایت این ر رهروان  و سر پرستی آن ها حل نمو ده و شاید بتوان گفت خود را فدا نموده است . ا و  سمبل یک زن بوده که در دو نقش همسر و ما در ظا هر می گردد ، در دو بعد وسیع اجتماعی و با دو شخصیت سازنده و متعالی . و این جاست که زن شکو فا می شودو ضمن اجرای نقش یا ور ، همیار و همراه برای شو هر خویش ، در نقش مادر و مربی  و الگو و آتیه ی فر زندان و کسی که هر لحظه قلبش می طپد برای آنکه قلب فرزندانش می طپد، ظاهر می گردد. در این جا نباید فراموش نمو د که شاید  این زن  در نقش دوم خود متوقف شده باشد که آن خواست خدا وند بوده و ما از آن می گذریم که باز هم می تواند آن زن نقش خود را با پذیرش این همه فر زندان بی سر پرست  به راستی بهتر ، ایفا نماید.

-         و یا او را به صورت زنی منزوی که با فر زندلان ویا بدون فر زند ، دنیای تیره و تاریک  برای خود سا خته ا ست که شوهر خود را از دست دا ده  و یا از ابتدا با هم آغوشی ، با غم های بسیار ، جرات شروع زندگی را نداشته است.

-         و یا او را به صورت زنی که با وجود شو هر و فر زندان ، آنها به دلایل مختلف رها ساخته و دا به دیگری بسته و چه بسا این وصلت ها و جدایی ها تکرار و خا طرات تلخی در وجود فر زندان خویش به یا دگار گذاشته و تجربه هایی زنده برای فا میل و دوستان و اطرافیان .

-         و یا اورا به صورت زنی دید که از همان زمان پای نها دن بدین دنیا ی خاکی ، محروم از ابتدایی ترین نیاز های انسانی و یا به گو نه ای دیگر از ابتدا او را به دنیای تا ریکی ها رها سا خته ا ند ، چون زنی با شکو ه ، مانند((هلن کلر)).

-         ویا اورا به صورت زنی که بدون توجه به شرایط سنی ، وقتی در آ شپز خانه موشی را می بیند با جیغی بنفش ! چنان موش را در جا ی خود میخکوب می نماید  که موش بی چاره جان به جان آفرین تسلیم نموده( اشا ره ای بر شها مت زن )

-         ویا او را به صورتی زنی که تر سناک ترین داستان ها و رمان ها ی پلیسی را می نویسدکه حتی خواندن نوشته هایش مردان قوی را از وحشت در جا ی خود میخکوب  نمو ده ، عر ق ترس بر وجو دشان می نشاند....چون ((آگاتا کریستی))

-         و یا اورا به صو رت زنی جنگ جو و آزادی خواه همچون(( ژاندارک)) و ((جمیله بو پاشا)).

-         و یا او را به صورت زنی جا ودانه در شجاعت مانند حضرت زینب(ع)

-         ویا پاک و اطهر چون خضرت زهرا(ع)

-         و یا او را چون زنی بی مانند هند(هنت) جگر حوار (همسر ا بو سفیان )که جگر حمزه را خورد و در جنگ احد از گو ش و بینی شهدا ی مسلما نان برای خود گردنبد سا خت و در میدان کار زار به رقص و پایکوبی پرداخت.

-         و یا هزاران نمونه های . دیگر که هر کدام دارای خوصیاتی متمایز  و شخصیت های متفا وت بو ده اند.

-         همه اینهاجز و مختصات زن تلقی می گرد ند و نیز نمونه های بسیاری که در اجتماع کوچک  یعنی  خا نواده و یا اجتماع بزرگ نظیر مادر خوا هر همسر فا میل همسایه ها و یا آنان که در ادرات ف موسسات ، سا زمان ها  ویا وزارتخا نه ها مسئوایتی دارندو یا حتی به صورت ستاره سینما- پزشک- قاضی شاعر و استاد دانشگاه و گاه به عنوان نخست وزیر و یا رئیس جمهو ر می شناسیم که در باره نمونه های آ خرین به خا نم ایندیر اگاندی ایزابل پرون-باندرانایکهو کورازون اکینو،میتوان اشاره نمود.

-         و خال اگر با منطق بپذیریم که در هر دینی زن دارای حقوق و ار زش  والایی  هست که به واقع مظلوم وا قع شده ، که یا خود از آن آگاه نبوده و یا شوهر وی با آگا هی ، اجازه ا ستفا ده از آ«ن حقوق را به او ندا ده است ، حقو ق این مو جود عزیز را ا حساس می کنیم.آنچه از  ا فکار مقا بل این زن که ما نمو نه ای از آن ها را در بالا ذکر  نمو دیم ترا وش می نما ید ، خود نشانه ای از طر ز تفکر آن ها نسبت به زن بو ده که هر کس به خود اجازه دا ده آن ها را عمو میت دهد ، در حا لی که می تواند  نظرات مو ضعی  وی بوده  و با توجه به شناخت محیط خو د و عوا طف درونی که آیا با تار محبت التیام یا فته ،  یا با خنجر جفا خو نین شده که یا اسیر چشم  سیا ه بو ده یا افتاده ی کو ی یار .

-         و تو خواننده گرامی  که خو یشتن را با مطا لعه سطور این کتاب ، سر  گرم می کنی ، در خوا هی یا فت که دلسو خته ای چون پر وین با چه دیدی به زن نگاه می کند و ناپلئون غدار به چه نحو و یا نگاه عمیق قرآن بر  زن چگونه بو ده و تلموددر یهود ف، از زن چه می خواهد ویا در زبان عامیانه ی ملل ، چه حرف هایی که با نیش و نوش برا ی این وجود والا نگفته اند .

-         اینجاست که خود قادر ید با مقایسه ی عقیده ها و نظریات مختلف دریابید که چگونه نسل به نسل زنرا تحقیر نموده و اورا مورد اها نت قرا ر داده اند.ذکر نظرات اشخص مختلف بخصوص آنچه بر علیه زن بوده ، چه به صورت نثر و چه به صورت شعر ، دلیلی بر تا ئید این گرد آ ورنده به حساب نمی آید ، و ما به عهده ی شما می گذاریم.

                    شکی نیست که کاستی ها یی در وجود و اخلا قیات زن وجود دارد ولی این دلیل، بر حذف حقوق والای اونمی شود که بسیار ظالمانه در طول تاریخ با این مو جود که ((لطا فت را از گل و زیبایی را از طبیعتو مقا ومت را از کوه  و غمخواری را از بوتیمار آموخته ))، بر خور دار گردیده .

-         و این مجموعه را تقدیم می نمایم  به همه ی مردان و زنانی که در قبال یکدیگر و یا حقوق  متقابل با هم ، احساس مسئو لیت و تعهد می نماین و زن... مرد را در عمق  درد اجتماعی که در جهت اعتلای کانون خانواده  شنا ور است ، حس می نماید ،و پاس می نهد  آن همه کوشش  و زحمات را که جهت اداره خا نواده متحمل میشود.

و مرد، مردی که درک می نماید ظلم تاریخ را بر زن ، و ارج می شمع فروزان خانه را، و مر کزیت دایره کانون گرم خا نوادگی  را به او  می ستاید  . اورا با همه ارزشها و احساسا ت لطیف و معصو مانه اش که پاس مهر و الطا ف دوست نیکوست ، و اجری اخروی دارد ، که محتاجیم با همه ی بی نیا زی به اکسیر محبت...

من و تو...             تو من ...        زن و مرد...

                                                                                              تیمور حسام پور - پاییز 1363،تهران

 

[ دوشنبه ۱۳۸۸/۱۰/۰۷ ] [ ۲۳:۲۶ بعد از ظهر ] [ کمال عیسی پاک ]
.: Disign By Abdollah Habibi :.

درباره وبلاگ

>
امکانات وب